De opleiding

Wat is het: van gelijk hebben naar gelijk krijgen

Compliance is goed, een Code of Ethics is beter en intrinsieke integriteit is het beste: 'be good'. Vertrouwen hebben we nodig, in de organisaties met wie we te maken hebben en organisaties waar we voor werken. Vertrouwen is dan ook een sleutelbegrip en kennis en begrip over besluiten en beleid van je organisatie noodzaak. Dat doet issuesmanagement. Issuesmanagement, retorica en framing betekent gebruik maken van onderzoek om de betekenis van de beslissingen, het handelen, het gedrag en het beleid van je organisatie geduid en begrepen, aanvaard en vertrouwd te krijgen. Issuesmanagement gaat primair uit van de maatschappij: welke thema's spelen daar die van belang zijn voor opinievorming op de beleidsterreinen van jouw organisatie.

Het is bewust communicatiebeleid, gericht op strategische interventies in het publieke opinieproces. Belangrijk onderdeel van de leergang is taal- en woordkeuze - instrumenten om te duiden en betekenis te verlenen. Daarbij is ook integriteit van belang: duiden is beïnvloeden en dat kan niet zonder reflectie op eigen gedrag. Het gaat niet alleen om reputatie, maar ook om identiteit.

Waarom moet het: van begrijpen naar begrepen worden

Consumenten moeten het product vertrouwen, burgers de overheid, deelnemers hun pensioenfonds, klanten hun bank, patiënten hun arts. En dat vertrouwen moet telkens waargemaakt worden. In al hun uitingen en gedrag moeten bedrijven en overheden en hun bestuurders zich betrouwbaar tonen. Iedere medewerker in de organisatie communiceert. Klanten en stakeholders worden steeds manifester en weten medewerkers ook rechtstreeks te vinden, on- en offline.
 
Steeds meer leidinggevenden en bestuurders realiseren zich dat het tijdperk van het zenden van de goede boodschap voorbij is. We zitten volop in het interactieve tijdperk, waarbij ieder gedrag besproken en beoordeeld wordt, en zonder veel nuance de openbaarheid wordt ingeslingerd. Draagvlak, begrip en acceptatie van bestuurder en beleid is kostbaarder dan ooit. 

Waartoe leidt het: aanvaarde bestuurder, aanvaard beleid

Na afronding van de leergang kan issuesmanagement als communicatiefunctie in jouw organisatie ontwikkeld en in gebruik genomen worden. Tevens kun je aan de gang met het issue-instrumentarium.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De Leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing (BNP 5/6) is bedoeld voor senior-adviseurs en managers met een adequate opleiding op HBO/WO-niveau en minimaal zes jaar ervaring in een adviserende strategische functie.

Docenten en trainers

Eliane Schoonman is afgestudeerd in argumentatie en retorica en werkt al dertig jaar als issuesmanager voor diverse organisaties. Daarnaast is zij International and European Lawyer, met als specialisatie internationaal verdragenrecht. Van haar hand verschenen zes boeken over het management van publieke issues. Eliane was tot 2012 bestuurder van Perscentrum Nieuwspoort. Ook was zij vice-voorzitter van de beroepsvereniging voor communicatie. Ze hecht zeer aan de integriteit van het vak en samenwerking in vol vertrouwen.

Eliane werkt bij het Issues Management Institute in Amsterdam dat als zelfstandig communicatieadviesbureau bestaat sinds 1988. Het bureau heeft als belangrijkste dienstverlening het verrichten van framing- en issues-onderzoek, het implementeren van issuesmanagementbeleid en de inrichting van een daartoe geëigende interne infrastructuur ten behoeve van opdrachtgevers die een 'license to operate' of publiek draagvlak ambiëren (of niet kunnen ontberen). Het gaat hierbij om de regie van de publieke opinie. Eliane Schoonman ontwikkelt visies op communicatiebeleid, fungeert ook vaak als adviseur second opinion en schrijft desgewenst strategische beleidplannen. Ze heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en geeft gastcolleges op de Erasmus Universiteit/RSM. Ook verzorgt zij interne audits. Voor audits in het hoger en wetenschappelijk onderwijs is zij verbonden aan de NVAO. In alles wat zij doet staan duiding, begrip en integriteit centraal.

Gonda Duivenvoorden is eigenaar van Brainwork communicatie, coaching en training. Zij adviseert organisaties en overheden op het snijvlak van organisatie en communicatie. In alles wat zij doet staat de mens centraal. In 2018 is het boek De psychologie van communicatie uitgekomen dat zij samen met Gerald Morssinkhof heeft geschreven. Ze is gefascineerd door de effecten van communicatie tussen mensen. Haar aanpak is open en respectvol. Ze laat mensen graag ervaren wat voor impact ze hebben en kunnen hebben.

Gonda is licentiehouder breinvoorkeuren en is gecertificeerd coach/trainer. Is onder andere kerndocent voor de Opleiding Communicatiestrateeg, de Masterclass Communicatieadviseur in de Digitale Toekomst, de Masterclass Interne communicatie, de Masterclass Communicatiecoach en communicatietrainer, en de training Train de trainer. Zij ontwikkelt trainingen en intensieve leergangen op maat voor bedrijfsleven en overheid.


Business Trip naar het Hoofdkantoor van BMW in München

Woensdag en donderdag, 28 en 29 november 2018 (facultatieve module)

De leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing brengt ons dit jaar naar het Hoofdkantoor van BMW in München. Nederland is na China sinds 2017 de belangrijkste handelspartner van Duitsland, we importeren en exporteren zo'n 177 miljard euro. In de Europese Unie is ons buurland een prominente lidstaat. Reden genoeg om ons licht juist in Duitsland op te steken. We brengen er een tweedaagse door.

Internationale en Europese issues zijn er veel, zoals milieu, mobiliteit en grootstedelijke ontwikkeling. We gaan ze op onze Business Trip in München verkennen onder leiding van een gemeentegids die ons bijpraat over historie, actualiteit, projectontwikkeling en andere urban issues. Aan het eind van de tocht genieten we natuurlijk een traditionele pul bier in de oudste Bierstube van de stad, het Hofbräuhaus uit 1589. München is een eeuwenoude stad, hoofdstad van de deelstaat Beieren en met 1.5 miljoen inwoners de derde stad van Duitsland. Tijdens het tweede college bereiden we de issues voor die we met BMW gaan bespreken.

Donderdag staat in het teken van (auto)-industriële issues. Het Hoofd Strategie van BMW praat ons bij op drie grote dossiers: Health & Safety, Quality en Environment. Daarna worden we ontvangen door de collega's van Corporate Communication die een lecture verzorgen over issuesmanagement bij BMW. We sluiten af met een training presentatie en verdediging Corporate Issues Management Strategy, als Retorica-onderdeel van de leergang. Aan het eind van de middag vliegen we terug naar Schiphol. We landen om 19.15 en gaan dan op huis aan.


Hoofdkantoor BMW in München – de tekst gaat onder de foto verder

Programma

Het programma van de Leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing bestaat uit een aantal verschillende bijeenkomsten. Bekijk hieronder welke bijeenkomsten er zijn en wat ze inhouden.

1. Actualiteit en samenleving: In welke context opereer je
We behandelen de concepten maatschappelijke werkelijkheid en betekenisverlening. We doen dit aan de hand van het diabolo-model van de werkelijkheid. We maken een inventarisatie van alle bronnen, beleid en plannen van aanpak. We onderzoeken social media, media-onderzoeken en stakeholderonderzoeken van de afgelopen twee jaar. Dit is meteen een boodschappenlijstje voor de deelnemers om bij terugkomst op kantoor de bronnen van de eigen organisatie bij elkaar te zoeken.

We bespreken de interviewtechniek van Noelle-Neumann: wat kun je er mee, wanneer moet je het inzetten en hoe. Daarna gaan we over tot het vaststellen van de vragen voor interviews, behorend bij de zogenoemde onzichtbare ruimte van het (nog niet) publieke debat, de ruimte van de stakeholders. We gaan oefenen met de interviews.

Je leert hoe anderen aankijken tegen en reflecteren op de issues van hun organisatie. We maken een lijst van interne en externe bronnen die geïnterviewd kunnen worden om de context van de eigen organisatie in beeld te brengen en te begrijpen. Ook dit is een vorm van (niet-verplicht) huiswerk. We bespreken de zogenoemde openbare ruimte van het model, waarin het publieke debat in media, politiek en overheid zichtbaar is. We leren volgen.

Onderzoek: wat zijn issues, eerste voorlopige matrix

 • Issues in de samenleving: wat leeft er (oefening met post-its)
 • Issues, kennis en beleving intern
 • Kwalitatief issue-onderzoek en raakvlak intern/extern
 • Stakeholdermap samenstellen, concept
 • Oefenen met het model in kleine groepen, samenstelling individuele matrices
 • Intervisie.


2. Issues: De maatschappelijke en politieke omgeving
We behandelen vandaag het fasenmodel van de ontwikkeling van issues. We bespreken wat de samenhang is tussen inhoud, groei, aanhang, belanghebbenden en mediagebruik. Daarna gaan we in duo's aan de slag om dit model per fase uit te werken. Hierbij wisselen we per fase van partner, waarbij bij iedere wisseling een duidelijke overdracht moet plaatsvinden en waarbij de ander terugkoppelt wat hij/zij begrepen heeft van het issue waarover zojuist verteld is. Vervolgens werken we dit uit en alle fasenmodellen worden in de complete groep gepresenteerd en besproken.


‘Gekozen’ issues, voortgang en proces:

 • Werken met issues: ‘definitieve’ keuze
 • Prioritering in het tweede concept van de matrix
 • Werken met issues: elastisch netwerk systeem van issues, projectinrichting
 • Issuesmanagement instrumentarium in kalender onderbrengen
 • Operationalisatie, taken en bevoegdheden
 • Oefenen met het model in duo's, verder werken aan de individuele matrices.
 • Intervisie.


3. Integriteit: Rapportage, voortgang en proces
Het doel van deze bijeenkomst is kennis en relevantie overbrengen, grip krijgen op het begrip 'integriteit', als ook het proces onder de knie krijgen. Beide modellen, 'diabolo' en 'fasen', worden besproken en tezamen gebracht. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van do's-and-don'ts bij issuesmanagement . Je leert je definitieve issuematrix uitleggen: welke negen issues hebben de aandacht in de samenleving èn hebben impact op je organisatie en ga jij aan je bestuur toelichten.

We maken een plan van aanpak voor deze rapportage en tegelijkertijd een plan om intern te laten vaststellen dat en hoe de issues geprioriteerd moeten worden. We behandelen Kahnemann over rap redeneren en snelle (voor)oordelen. Er is ruimte om deze presentatie te oefenen.

We gaan een ‘issue-barometer’ samenstellen en een schets maken van de toetsmomenten van de interne en externe interviews, (social) media en de bronnen uit de eerste bijeenkomst (i.e.g. voor diegene die dat daadwerkelijk gedaan heeft). Er ontstaat tegelijkertijd een stakeholdermap.

 • Integriteit : Aan de hand van de literatuur leren we zowel als opponent en als proponent discussiëren over de issues die er bij de deelnemers plaatsvinden.
 • Rapportage: We leren afstemmen met beleidsmensen en door rapportage en presentatie intern draagvlak te verwerven. De issue-barometer voor bestuurders komt voorbij. Een issue naar keuze wordt helemaal uitgewerkt, eerst individueel, daarna met een partner en voor de gehele groep gepresenteerd.


4. Retorica en Framing: Woordkeuze, toon en register
We beginnen met een klassikaal college over retorica framing. Daarbij behandelen we het boek van Lakoff. Dit boek is als huiswerk aangeraden. We gaan door met Mutua en de drama-driehoek en leren die toepassen op het narratief van de ons bekende issues. Daarna gaan we het tweede model (framing en linguistiek) uitwerken en per issue vaststellen wat de bijbehorende linguistiek zou moeten zijn, met gebruikmaking van de vorige modellen, in drietallen.

Linguïstiek met één issue tegelijk:

 • Inventarisatie keywords, geef de beurt zo lang mogelijk door (mindmapping).
 • Content analyse: wat moet het betekenen?
 • Semantische inventarisatie: waar duiden de gebruikte woorden op?
 • Interpretatie van bedoelde en onbedoelde betekenissen.
 • Lijst van populaire tref- en framewoorden.
 • Labels en hun duiding, al dan niet richtinggevend aan frames.
 • Verkenning van de mogelijkheden van tal van woorden.
 • Hoe ontwikkel je een linguïstische toolkit.
 • We letten op: persoonlijke uitstraling en presentatie, het optimaliseren van de interne communicatierol van leidinggevenden, communicatieve vaardigheden, waaronder overtuigingskracht aan de hand van een scorelijst.
 • We halen de LSD-vaardigheden (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) op.
 • We trainen gezamenlijk het omgaan met emoties en weerstand van de deelnemers.


5. Facultatief: Business Trip Hoofdkantoor BMW München
Deze module is facultatief.

Je brengt een bezoek het hoofdkantoor van BMW in München en word bijgepraat over belangrijke issues door o.a. de Head of Strategy van BMW.

Kosten facultatieve module: € 1295,00.


6. Intervisiepraktijkdag
Als afrondende opdracht ontwikkelen en verzorg je een workshop/training van maximaal een half uur (presentatie en discussie) over issues. Je presenteert je issuematrix en plan van aanpak.

Een wervend programma, inclusief titel en Q&A's (voor de RvB, de leidinggevende of de afdeling, naar keuze) hoort daarbij. Ook toegankelijk voor deelnemers die hun issuematrix (nog) niet af hebben, je kan tenslotte ook leren van de presentaties van de andere deelnemers. Afhankelijk van de sfeer en de behoefte in de groep kan er een Excellence Award uitgereikt worden voor het beste en/of het meest overtuigende issuesmanagement plan.

De trainers en de deelnemers geven feedback aan de hand van Tops en Tips. We delen de (eerste) successen met elkaar als vorm van education permanente.


7. Voucher: Interne borging, mogelijkheid van Plan van Aanpak
Ter afronding van de training, ontvang je een coachingvoucher die recht geeft op een individueel gesprek van anderhalf uur met een van de trainers. Hierin kun je jouw issuesmanagement beleidsplan en plan van aanpak, inclusief media met de docent bespreken op merites of valkuilen. Deze kunnen betrekking hebben op de inhoud, de interne infrastructuur of hun eigen communicatieve vaardigheden.


 

Startdata & Locaties

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de Leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing. Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

 

Literatuur

 

Prijzen

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de Leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing. De opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten en verblijfskosten. Let op: de opleidingsprijs is btw-vrij.

Kosten

Opleidingskosten € 3.475,00
Verblijfskosten € 700,00
Opleidingsprijs € 4.175,00

Overige kosten

Verplichte literatuur € 300,00
Bezoek BMW HQ € 1.295,00

 

Schrijf je direct in of reserveer alvast een plek

Gerelateerde opleidingen

Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau)
Ontwikkel een communicatievisie en -ambitie, implementeer deze visie in daadkracht en vergroot jouw leiderschap.
Duur: 6 maanden
Prijs: € 9.975,-
Adviseren op strategisch niveau
Voor ervaren communicatieadviseurs die op het hoogste organisatieniveau (willen) adviseren.
Duur: 3 dagen
Prijs: € 1.995,-
Masterclass Projectmanagement en communicatie
Voor communicatiedeskundigen en projectmanagers bij de overheid en het bedrijfsleven.
Duur: 4 dagen
Prijs: € 2.745,-sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier