Je bent hier: Home  / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden (PDF)


Inhoudsopgave

De opleidingsinformatie, de aanmelding via de website en de onderstaande voorwaarden vormen tezamen de SRM-studieovereenkomst. Door aanmelding via de website verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de deelnemer (degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de contractant en SRM, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Inschrijfvoorwaarden

Je kan je inschrijven via onze website www.srm.nl. Als je opleiding/training bepaalde vooropleidingseisen heeft, dan dien je een kopie van het vereiste diploma en/of de cijferlijst per e-mail of separaat per post mee te zenden. Gedurende veertien dagen, na inschrijving voor de opleiding of training heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Door aanmelding via de website verplicht de contractant zich tot betalen van het integrale opleidingsbedrag. SRM stuurt je een 'voorlopige bevestiging' voor deelname en een factuur. Na toezending van de bevestiging behoudt SRM zich het recht voor je alsnog voor deelname uit te sluiten indien je niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft. SRM heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een opleiding/training te annuleren. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wanneer je het cursus bedrag reeds geheel of gedeeltelijk hebt voldaan stort SRM het cursus bedrag binnen 30 dagen terug.

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een opleiding/training, hanteert SRM in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als SRM je niet kan plaatsen op jouw voorkeursavond en/of -locatie, dan doen wij je in overleg een ander voorstel.

In beginsel verplicht SRM zich, bij acceptatie van jouw inschrijving, een opleiding/training ten uitvoer te brengen volgens het opleidingsprogramma. SRM behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen indien veranderingen in de marketing- management- en communicatiebranche dit noodzakelijk maken, examenafnemende instanties hun eisen bijstellen, of de kwaliteitseis die SRM aan haar programma stelt dit vereist.


Prijzen

De in deze gids vermelde prijzen zijn exclusief btw en worden met 21% btw belast, met uitzondering van de volgende opleidingen/trainingen welke vrijgesteld zijn van btw:

Niveau Senior

 • Adviseren op strategisch niveau
 • Issue- en crisismanagement voor communicatieprofessionals
 • Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D)
 • Masterclass Communicatieadviseur in de digitale toekomst
 • Masterclass Communicatiecoach en communicatietrainer
 • Masterclass Interne Communicatie
 • Masterclass Projectmanagement en communicatie
 • Overheidscommunicatie - BNP niveau 4 (C)
 • Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)
 • Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau)
 • Leergang Issuesmanagement, Retorica en Framing

Niveau Gevorderd

 • Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)
 • Effectief & creatief schrijven voor comm.specialisten (Adv.)
 • Het Strategisch Communicatieplan
 • Online Communicatie
 • Online communicatie essentials
 • Online PR & Social Media
 • Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B)
 • Strategisch adviseren

Niveau Basis

 • Adviesvaardigheden
 • Communicatiemedewerker - BNP niveau 2 (A)
 • Effectief & creatief schrijven voor communicatiespecialisten

Particuliere contractanten kunnen een beroep doen op onze hardheidsclausule, indien de prijs voor een opleiding/training een onoverkomelijk probleem vormt. In voorkomende uitzonderingsgevallen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een reductie op de prijs. Hiertoe richt je een verzoek aan de directie van SRM.


Betalingsvoorwaarden

SRM hanteert een integrale prijs waarin de kosten voor de opleiding/training, examenkosten (voor zover het een SRM-examen betreft, met uitzondering van het NIMA Marketing-C1 examen) en eventuele verblijfskosten zijn opgenomen.

De kosten voor het afleggen van het examen zijn opgenomen in de integrale opleidingsprijs. Je kunt eenmalig deelnemen aan het schriftelijke of mondeling examen. Bij herkansing van het examen brengt SRM kosten voor deelname in rekening. Indien een deelnemer afziet van deelname aan het examen of geen gebruik maakt van de verblijfsfaciliteiten vindt er geen aftrek van kosten plaats.

Het is niet mogelijk om een examen na inschrijving te annuleren. Bij afmelding van een examen of bij 'no show' wordt het volledige examengeld in rekening gebracht. Meer informatie hierover is beschikbaar in het betreffende examenreglement .

SRM hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of - indien de inschrijving binnen 14 dagen voor de start van de opleiding/training geschiedt - een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan. Alleen als de deelnemer aan de opleiding/training tevens de contractant is, kan er (tenzij bij de opleiding/training anders is aangegeven) een keuze gemaakt worden tussen betaling ineens of betaling in termijnen. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van SRM vervalt niet als de deelnemer aan de opleiding/training de bijeenkomsten niet bezoekt.

Van wanbetaling is sprake als de opleidingskosten niet voor of op de vervaldatum worden betaald. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant. SRM behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de opleiding/training. Indien de levering conform de studieovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de deelnemer van bijeenkomsten, dan behoudt SRM zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Tevens kan de deelnemer toegang tot SRM-examens geweigerd worden bij wanbetaling. Examenuitslagen, diploma's en certificaten zullen niet aan deelnemer uitgereikt worden totdat de betaling is ontvangen.

Incassokosten

 • Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijke opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
 • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor vergoeding in aanmerking.
 • De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.


Annuleringsvoorwaarden

SRM neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, email) onderbouwd zijn. Als annuleringsdatum hanteert SRM de ontvangstdatum van jouw schrijven. De annuleringsdatum wordt door SRM altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training waarvoor je oorspronkelijk bent ingeschreven.

Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding/training
Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt brengt SRM je €100,- administratiekosten in rekening.

Annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training
Bij annulering tot 14 dagen voor de opleiding/training brengt SRM 25% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de SRM opleidingen en trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training SRM je 50% van het totale bedrag in rekening brengt.

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training brengt SRM 50% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de SRM-opleidingen en -trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een opleiding/training, je geen aanspraak maakt op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Na de start van de opleiding/training maak je geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. Bij annulering voor aanvang van de opleiding/training is het mogelijk dat je jouw plaats laat innemen door een andere deelnemer/collega. De plaatsvervanger dient echter te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de opleiding/training is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken. In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de opleiding/training eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.


Veranderen van groep

Indien de te volgen opleiding/training waarvoor je jezelf inschreef uit meer dan vier dagen bestaat, kun je eenmalig veranderen van groep. Jouw verzoek daartoe dient voor de derde bijeenkomst van jouw oorspronkelijke groep plaats te vinden. Daarnaast heeft jouw verzoek betrekking op dezelfde opleiding/training waarvoor je jezelf inschreef, in het huidige c.q. eerstvolgende semester. Indien de prijs van de opleiding/training afwijkt van het oorspronkelijke bedrag, zal verrekening plaatsvinden. SRM honoreert jouw verzoek op voorwaarde dat de groep van jouw keuze voldoende plaatsen beschikbaar heeft.

Indien gebruik gemaakt wordt van de regeling tot het veranderen van groep blijven de annuleringsvoorwaarden geldig voor de eerste groep waarvoor je jezelf inschreef.


Auteursrecht en eigendomsrecht

De opleidingskosten omvatten ook het SRM-studiemateriaal. Van dit materiaal blijven de rechten aan de oorspronkelijke auteurs, wier rechten SRM handhaaft. Niets uit het SRM-studiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRM. Het is je niet toegestaan het studiemateriaal van SRM aan derden ter beschikking te stellen.

Deze pagina's zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.


Klachten

SRM staat voor professionaliteit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden over ons bent. Stuur dan een schriftelijke reactie of een reactie per email ter attentie van de directie. Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 14 dagen vinden wij een oplossing voor jouw klacht. Is de oplossing niet naar wens en ben je het er niet mee eens dan kun je schriftelijk of per e-mail, met verwijzing naar de eerder behandelde klacht in hoger beroep gaan bij het college van beroep. U kunt uw klacht mailen naar ons algemene e-mailadres. Binnen 7 dagen neemt het college van beroep dan contact met u op. Het college van beroep bestaat uit Simone Verscheure en Paul Riegen. Dit college is onafhankelijk en hun oordeel is voor SRM bindend. Eventuele consequenties van hun oordeel zullen door ons binnen 14 dagen worden afgehandeld.

Vragen?

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.

  020 512 65 00

sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier